SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI TỪ TỈNH QUẢNG BÌNH

SẢN PHẨM

Miến dong Sông Son

HTX SINH THÁI SÔNG SON 
Địa chỉ: Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 
Giám đốc: Phan Trung Thông
Điện thoại: 0975647677