SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI TỪ TỈNH QUẢNG BÌNH

SẢN PHẨM

Dầu mè đen

HTX sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Bắc Tiến
Địa chỉ: Thôn Bắc Cổ Hiền, xã Hiền Ninh, tỉnh Quảng Bình
Số điện thoại: 0945.668.008
Email: htxbactien.qn.qb@gmail.com
Giá bán: 

- Chai 500 ml: 150.000 VNĐ
- Chai 300 ml: 100.000 VNĐ